با عنایت به اینکه یکی از اولویت های مهم شهرداری تهران تاکید بر تحقق طرح جامع می باشد،‌ لذا تدقیق و تطبیق طرح های تفصیلی با طرح جامع و استقرار طرح های تفصیلی در سیستم یکپارچه شهرسازی و نیز اجرای ضوابط شهرسازی مبتنی بر طرح جامع از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

در این بخش اطلاعات زیر را کسب خواهید کرد:


ادامه مطلب ...