مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حدو حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.

        مساحت زیربنا: مساحت هر طبقه از بنا را گویند.

به ادامه مطلب مراجعه کنید.


ادامه مطلب ...