با عنایت به اینکه یکی از اولویت های مهم شهرداری تهران تاکید بر تحقق طرح جامع می باشد،‌ لذا تدقیق و تطبیق طرح های تفصیلی با طرح جامع و استقرار طرح های تفصیلی در سیستم یکپارچه شهرسازی و نیز اجرای ضوابط شهرسازی مبتنی بر طرح جامع از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

در این بخش اطلاعات زیر را کسب خواهید کرد:


 

 

چشم­انداز توسعه بلند مدت شهر تهران

راهبردهای توسعه شهر تهران در 17 بند

ضوابط و مقررات ساخت و ساز و نحوه استفاده از اراضی

شرایط تحقق پذیری طرح

ساز و کارهای اجرائی

البوم تصاویر و نقشه های طرح جامع شهر تهران  شامل:

محدوده-حریم-نقشه سازمان فضائی-نقشه استفاده از اراضی شهر-پهنه بندی شهر تهران-نقشه شبکه معابر شهر تهران-نقشه خطوط ریلی موجود و آتی شهر تهران-نقشه محدوده های ارزشمند تاریخی ومعاصر-نقــشه گستـره هـای سـبز و باز شهر تهـران-

دستورالعمل ماده (14) قانون زمین شهری تهران

برنامه ها و طرح های (موضعی و موضوعی) توسعه و عمران شهری تهران

سایر شرایط تحقق پذیری طرح جامع تهران (مصوب شورای اسلامی شهر تهران و در حیطه اختیارات آن)

جدول طبقه بندی پهنه های استفاده از اراضی به تفکیک کدهای دورقمی و سه رقمی و مشخصات کلی آنها

جــدول ضوابط ساخت و ساز در هریک از زیرپهنه های سکونت براساس جدول طبقه بندی پهنه ها

 

برای مشاهده متن کامل مطالب فوق به لینک زیر مراحعه نمائید.

 

طرح جامع شهر تهران