ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ"
(مشتمل بر پنج ماده و دوازده تبصره و جداول مربوط ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران)
مصوب پنجاه و یکمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده
شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم)
به تاریخ یکشنبه سیزدهم آبان ماه
سال 1386
(86/3/51/4)


عنوان: ارزش واگذاری امتیاز تراکم و تعرفه تغییر کاربری ساختمان و پارکینگ


تاریخ سند: 1386/9/14
نوع سند: شورای اسلامی شهر تهران
شماره نامه: 160/980/15643
مرجع صدور: رئیس شورای اسلامی شهر تهران
توضیحات:  
متن: متن مصوبه
"
مــاده یکم (1):
شاخصه‌ها و اصطلاحات مندرج در این مصوبه به شرح ذیل تعریف می‌شوند:
الف ـ (A ) = ارزش تراکم (مازاد) برای هر مترمربع ناشی از مابه‌التفاوت تراکم ساختمانی مجاز با تراکم پایه مالی
ب ـ تراکم پایه مالی= اساساً مفهوم ساختمانی ندارد و فقط جنبه مالی دارد و به صورت عام برای کلیه اراضی و املاک شهر تهران یکصد و بیست درصد (120%) تعیین شده است .
ج ـ تراکم ساختمانی مجاز= حداکثر تراکم تعیین شده در طرحهای تفصیلی مصوب کمیسیون ماده پنج .توضیح اینکه مواردی که با عنوان تراکم مازاد در این مصوبه قید شده است مربوط به مجموعه مصوبات قبلی در این خصوص می‌باشد .
د ـ کاربری= نوع استفاده مجاز از زمین که توسط طرح‌های مصوب شهری تعیین می‌شود.
هـ ـ کاربرد = نوع عملکرد ساختمان.
و ـ (p) = ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترس ملک که در ردیف بلوک ذیربط دفترچه املاک سال 1381 آمده است.
ز ـ (D)= مبلغ دویست هزار (200/00) ریال ارزش معاملاتی برای یک مترمربع ساختمانهای اسکلت فلزی و بتنی.
ح ـ ('P)= ارزش معاملاتی گرانترین گذر قابل دسترسی ملک که در ردیف بلوک ذیربط دفترچه ارزش معاملاتی املاک سال 1384 آمده است.
ط ـ ('D)= مبلغ دویست و پنجاه هزار (250/000) ریال ارزش معاملاتی یک مترمربع ساختمان‌های اسکلت فلزی و بتنی.
ی ـ (T)= ضریب منطقه به شرح مندرج در جدول شماره یک .

جدول شماره (1) ضریب منطقه ای T
ردیف منطقه ضریب
1 1و3 2/5
2 2و6 2
3 4و5و7و22 1/5
4 8و21 1
5 9 الی 14 0/5
6 15 الی 20 0/25
7 منطقه عباس‌آباد(3و6و7) 6

(طبق مصوبه "تجدیدنظر در تعیین ضریب منطقه‌ای (T) تصویبی در بیست و هفتمین جلسه رسمی شورا (دوره دوم) - ابلاغی به شماره 160/405/11723 به تاریخ 82/8/24)
ک ـ ( k ) = ضریب ( A ) در محاسبه تعرفه کاربرد
ل ـ (L ) = عرض گذر
م ـ (n) = تعداد واحدهای تجاری‌ـ اداری‌ـ صنعتی طبق نقشه مصوب ویا مورد بهره‌برداری در هر طبقه منهای یک و یا در مواردی که دارای واحدهای مجاز باشد، ما‌به‌التفاوت تعداد واحدهای تجاری‌ـ اداری‌ـ صنعتی طبق نقشه مصوب ویا مورد ارزش کاربرد ساختمان. بهره‌برداری منهای واحدهای موجود مجاز در آن طبقه.

ن ـ (F)= ارزش کاربرد ساختمان F = KA برای هر مترمربع)
س- (H) =
تعرفه تعدد واحد. (n/10) × A/2 = H صنعتی) - (n/10 × A/3 = H اداری)- (n/10 × A = H تجاری)
ع- (S)= مساحت مفید کاربرد ساختمان‌های تجاری - اداری - صنعتی به تفکیک طبقه.

ماده دوم (2):
ارزش تراکم (مازاد) برای هر مترمربع ناشی از مابه التفاوت تراکم ساختمانی مجاز با تراکم پایه مالی: شهرداری تهران مکلف است که در قبال اضافه ارزشی که برای هریک از قطعات اراضی شهر بر اثر ضوابط پهنه‌بندی و تعیین تراکم‌های ساختمانی مجاز و کاربری اراضی بیش از قیمت اراضی در مناطق مسکونی با تراکم پایه مالی یکصد و بیست درصد (120%) ایجاد می‌شود تعرفه مربوط را با رعایت موارد ذیل وصول نماید.
الف ـ ارزش تراکم مازاد بر تراکم پایه مالی براساس فرمول ذیل محاسبه می‌شود.
A'= ارزش تراکم مازاد براساس مصوب سال 1384 :
%80× [(P'+2D')× (1+T)] A)]
A ''= ارزش تراکم مازاد براساس مصوب سال 1381 :
%80× [(P+2D)× (1+T)]
در صورتیکه 1/135 × '' A' > A باشد: 1/135 × '' A =A
در غیر اینصورت: A' =A
ب ـ جهت تشویق بازسازی در بافتهای فرسوده صرفاً براساس دفترچه ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه شود:
A''=A
ج ـ در صورتیکه شهرداری تهران مجاز به صدور پروانه ساختمانی مسکونی بیش از تراکم پایه مالی باشد، بمنظور تامین خدمات بر اساس سرانه‌های شهری مصوب ناشی از تراکم‌های بالاتر مورد نیاز ضریب پلکانی تعرفه مازاد برتراکم پایه مالی بر اساس جدول ذیل (جدول شماره دو ) محاسبه و اعمال می‌شود.

جدول شماره دو
توزیع پلکانی تراکم مازاد ضریب A
120% تا 180% 1
180% تا 240% 1/5
240% تا 300% 2
300% تا 360% 2/5
...... .....
د ـ از سیصد و شصت درصد (360%) به بالا به ازای هر شصت درصد (60%) افزایش، 0/5 به ضریب ماقبل آن در جدول فوق اضافه می‌شود.
هـ ـ سطح کلیه راه پله‌ها و آسانسورها مشروط به رعایت کامل استانداردهای مقررات ملی ساختمان، جزء تراکم ساختمانی مجاز محسوب نشده و لذا مشمول اخذ تعرفه ارزش تراکم مازاد بر تراکم پایه مالی نیز محاسبه نخواهد شد.
و ـ برای کلیه تعاونی‌های‌مسکن مورد تایید وزارت‌تعاون تعرفه مازاد بر تراکم پایه مالی معادل هشتاد درصد (80%) منظور می‌شود.
ز ـ ارزش هر مترمربع تراکم مازاد بر تراکم پایه مالی ساختمانی غیرمسکونی بیش از تراکم پایه مالی.
نظر به اینکه کلیه کاربری‌های غیرمسکونی بخشی از خدمات (‌سرانه‌های شهری) را جبران می‌نماید به همین دلیل مازاد بر تراکم پایه مالی ملاک عمل جهت هر کاربری بر اساس جدول ذیل (شماره سه ) عمل می‌شود.

جدول شماره (3)
مساحت پس از تراکم پایه مالی ضریب (A)
120% تا 180% 1
180% تا 240% 1/2
240% تا 300% 1/4
300% تا 360% 1/6
...... .....

ح ـ از سیصد و شصت درصد (360%) به بالا به ازای هر شصت درصد (60%) افزایش، 0/2 به ضریب ماقبل آن در جدول فوق افزوده می‌شود.
ط ـ در صورتیکه کاربرد ملک با کاربری زمین طبق طرح تفصیلی ملاک عمل مغایرت داشته باشد، تا زمان رفع این مغایرت، محاسبه ضریب پلکانی تعرفه معادل جدول شماره (2) انجام می‌شود.
ی ـ هرگونه واگذاری امتیاز تراکم به صورت سیار به نحویکه پلاک ثبتی مربوط مشخص نباشد ممنوع بوده و شهرداری تهران موظف است امتیاز تراکم (مازاد) را با رعایت دقیق مفاد این مصوبه به دارندگان پلاک های ثبتی مشخص واگذار نماید.
ماده سوم (3):
ارزش هر مترمربع امتیاز کاربرد ساختمان:
ارزش افزوده کاربرد ساختمان تجاری‌ـ اداری‌ـ صنعتی نسبت به مسکونی به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌شود.
الف ـ کاربرد تجاری: تعرفه ارزش واگذاری امتیاز هر مترمربع کاربرد ساختمان بصورت تجاری یاتغییر کاربرد ساختمان از مسکونی به تجاری بر اساس ضرایب جدول شماره (4) عمل می‌شود.

جدول شماره چهار (4)
همکف ردیف موقعیت عرض گذر ملک عمل (L) به متر K
1 مناطق 8-1 15>L 7
20>Lبزرگتر و مساوی15 8
Lبزرگتر و مساوی20 10
2 منطقه 12
به جز بازار بلوک 56 15>L 11
20>Lبزرگتر و مساوی15 12
Lبزرگتر و مساوی20 13
3 سایر مناطق 15>L 6
20>Lبزرگتر و مساوی15 7
Lبزرگتر و مساوی20 8
طبقه
زیرزمین اول (K80%)
طبقه اول (K70%)
زیرزمین دوم و طبقه دوم (K50%)
سایر طبقات (K40%)
نیم طبقه داخل واحد هر طبقه 50% ضریب همان طبقه
انبار تجاری در هر طبقه 60% ضریب همان طبقه

ب ـ واحدهای تولیدی و دفاتر بازرگانی در کلیه حالات جدول شماره (4) ) جهت املاک با ضریب هفتاد درصد (70%) تعرفه‌های تجاری محاسبه می‌شود.
ج ـ ضریب ( K) واقع در بر راسته‌ها و بورسهای تجاری (طبق جدول شماره پنج (5) ) با ضریب ثابت 15=K نسبت به جدول شماره چهار (4) محاسبه می‌شود و در صورت تغییر احتمالی فهرست در راسته‌ها و بورس‌های تجاری، شهرداری مجاز است در کمیته‌ای متشکل از دو نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شهر تهران و دو نفر نماینده از شهرداری تهران مراتب را مورد بررسی و اصلاح قرار دهد.
د ـ بازار تهران با محدوده‌های شمالاً: به خیابان 15 خرداد
شرقاً: به خیابان شهید مصطفی خمینی
جنوباً: به خیابان مولوی
غرباً: به خیابان خیام
با ضریب ثابت (K=20) نسبت به جدول شماره چهار (4) محاسبه می‌شود.

جدول شماره پنج (5)
منطقه موقعیت
1
خیابان شهرداری حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس، باهنر
خیابان ولیعصر
بازار تجریش
خیابانهای پاسداران - دربند
بر میدانهای قدس و تجریش
خیابان شریعتی

2
‌ خیابان ستارخان
خیابان صادقیه از 24 متری خسرو تا فلکه دوم صادقیه
برخیابان آزادی ،‌بر میدان توحید
بر میدان صادقیه ،‌بر گیشا از جلال آل احمد تا خ پیروزی
3
برخیابان شریعتی ، پاسداران، ولیعصر
بر خیابان میرداماد
بر خیابان گرمسار ، سامان ،‌شیراز
بر خیابان آفریقا، گلشهر، گل آذین، ناهید
بر خیابان شیخ بهایی ، ملاصدرا، دولت
میدان مادر
4
بلوار دلاوران، شمیران نو
خیابان تهران پارس، خیابان فرخی یزدی
خیابان بنی هاشم، خیابان پرتوی
پاسداران، استاد حسن بنا
5
آیت اله کاشانی - بلوار فردوس
میرزا بابایی از میدان پونک تا سردار جنگل
شهران از زیر گذر تا فلکه
خیابان اکباتان بلوار اصلی
خیابان 20 متری گلستان
6
خیابان ولیعصر حد فاصل چهار راه ولیعصر تا تقاطع دکتر فاطمی
خیابان کریم خان زند ،‌کارگر از انقلاب تا شهید گمنام
انقلاب ،آزادی، ولیعصر
طالقانی ،سپهبد قرنی ،‌قائم مقام فراهانی،‌خالد اسلامبلی ،‌گاندی
سمیه، وصال شیرازی، شهید بهشتی ،‌مطهری ،‌میرزای شیرازی
فلسطین ،‌فاطمی ،‌اسد آبادی
ویلا، ایرانشهر،جمالزاده ،‌اسکندری شمالی
7
خیابان شهید بهشتی - مطهری
انقلاب ،‌شریعتی، خیابان طالقانی،‌بهار ، سپاه
بر خیابان مفتح تا میدان هفت تیر
سلیمان خاطر ،‌سمیه ،‌بهار شیراز ،‌هویزه
استاد حسن بنا ،‌سهروردی،‌خرمشهر،‌شهید مدنی،خلیل حسینی
8
بر خیابان آیت
میدان هفت حوض
خیابان آیت اله مدنی
حاشیه فلکه اول تهران پارس
9
زرند ،‌دستغیب ،‌شمشیری
بر خیابان آزادی ، دامپزشکی ، قزوین
10
خیابان رودکی (حد فاصل آذربایجان تا کمیل )
کارون ، قصر الدشت، کمیل
دامپزشکی،‌امام خمینی ،‌هاشمی ،‌آذر بایجان، ‌بریانک
قزوین
11
بر خیابان جمهوری
بر خیابان مولوی و وحدت اسلامی
بر خ انقلاب
بر خ ولیعصر حد فاصل خیابان جمهوری تا چهار راه ولیعصر
12
برخیابان های جمهوری- فردوسی- لاله زار- منوچهری- اکباتان- امیر کبیر- ملت
بر میدان و خیابان امام خمینی
13
بر خیابان 5 نیروی هوایی از خیابان پیروزی تا خیابان 37/5
بر خیابان انقلاب از پل چوبی تا میدان امام حسین
بر خیابان شهرستانی از میدان امام حسین تا خیابان ایران مهر
بر خیابان ایران از سه راه امین حضور تا مجاهدین
بر خیابان بیست و یک متری دهقان ( کوکا کولا ) از خیابان پیروزی تا ا5 متری دریانی

14
آهنگ ،‌محلاتی ، پرستار ،‌13 آبان ،‌خ نبرد،‌خ شکوفه
بر خیابانهای خاوران ،‌پیروزی ، 17 شهریور
15
خیابان 17 شهریور حد فاصل تیر دو قلو تا میدان خراسان
خیابان خاوران حد فاصل میدان خراسان و اتابک
خیابان بیست متری افسریه
16
خیابان مدائن از خیابان شهید رجایی تا میدان بازار دوم
بازار دوم نازی آباد - بازارچه جوادیه و بیست متری جوادیه
بر خیابانهای پارس ، خزانه بوعلی جنوبی ، دستواره
خیابان صابونیان از میدان شوش تا بزرگراه بعثت ،‌بر خیابان شوش
17
بر خیابان امین الملک از تقاطع خیابان قزوین تا پل یافت آباد (بازار کیف و کفش)
بر کوچه سید جوادی از خیابان امین الملک تا خط آهن تبریز
بر خیابان یافت آباد از پل یافت آباد تا جاده ساوه( بازار مبل )
18
بر خیابان یافت آباد از میدان معلم تا جاده ساوه
بر خیابان یاران از جاده ساوه تا شهرک ولیعصر
17 شهریور مابین 15 متری اول و سوم
محدوده بازار آهن، بر جاده ساوه
19
شهرک شکوفه 35 متری شکوفه
شهرک شکوفه 12 متری شهید احسانی
شهرک شکوفه 19 متری بدر
خیابان شهید لطیفی
میعاد از تقاطع شهید لطیفی تا فلکه اول
میعاد از برزگراه تند گویان تا انتهای خیابان میعاد
خیابان درختی از تقاطع شقایق تا انتهای درختی
خیابان مهران صمدی و نیکو بین
جاده ساوه
20 متری طالقانی، خیابان زمزم
شهرک شکوفه 10 متری احد
20
خیابان 24 متری تا تقاطع خیابان شهید مجتبی (‌بابک)
خیابان حرم ازمیدان شهر ری تادرب شمالی حرم مطهر وخیابان ادیب کاشانی تادرب غربی
بر میدان شهر ری و خیابان سپاهیان انقلاب تا انتهای زکریای رازی
بر جاده قدیم قم و فدائیان اسلام از میدان شهر ری به عمق 300 متر
بر خیابان بازار نو حرم و خیابان حضرتی
21
خیابان تهرانسر اصلی حد فاصل جاده مخصوص کرج تا چهارراه صدف(خیابان30)
بلوار لاله حد فاصل بلوار گلها و خیابان اصلی تهرانسر
خیابان امام حسین واقع در وردآورد
خیابان 14 تهرانسر حد فاصل بلوار اصلی تهرانسر تا خیابان نفت
22
بلوار کاج
بلوارهاشم زاده، بلوار امیر کبیر
بلوار دهکده ( معابر کند رو)

هـ ـ کاربرد اداری: تعرفه ارزش هر متر مربع کاربرد بصورت اداری و یا تغییر کاربرد ساختمان از مسکونی به اداری طبق جدول شماره شش (6) عمل می‌شود:

جدول شماره شش (6)
کاربرد موقعیت طبقه K
اداری در کلیه مناطق در کلیه طبقات 1
انبارداری در کلیه مناطق در کلیه طبقات 0/25

و ـ ضریب ( K) جهت اداری بر اساس راسته ها و بورس های تجاری طبق جدول شمـاره پنج (5) با ضریب ‌ثابت 1/5 = Kمحاسبه می‌شود.

تبصره یکم (1) :
از ابتدای سال 1387 ضریب ( K) در جدول شماره شش (6) به (1/5) و راسته‌ها و بورس‌ها طبق جدول شماره پنج (5 ) به دو (2 ) تغییر می‌یابد.

ز ـ کاربرد صنعتی: تعرفه ارزش هر مترمربع کاربرد به صورت صنعتی و یا تغییر کاربرد ساختمان از مسکونی به صنعتی طبق جدول شماره هفت (7) عمل می‌شود.

جدول شماره هفت (7)
کاربرد موقعیت طبقه K
صنعتی کلیه مناطق کلیه طبقات 1
انباری 0/5 (نیم)

ح- روش محاسبه عوارض در کاربری منطبق و یا مغایر جهت یک باب تجاری- اداری و صنعتی طبق جدول شماره هشت (8) انجام می شود:

جدول شماره (8)
کاربرد کاربری منطبق کاربری مغایر
تجاری S×KA A +(K×A)}S }
اداری S×KA A +(K×A)}S }
صنعتی S×KA A +(K×A)}S }

تبصره دوم (2): در صورتیکه احداث بیش از یک واحد مورد در خواست باشد و یا بیش از واحدهای مجاز موجود مورد درخواست بوده و مصوب شود، تعرفه
طبق جدول شماره نهم (9) محاسبه می‌شود.

جدول شماره نه (9)
رجوع شود به تصویر مدرک

ط ـ درصورت تبدیل بنای صنعتی مجاز موجود با کاربردهای فوق به چند باب، تعرفه مطابق جدول شماره ده (10) محاسبه می‌شود.

جدول شماره ده (10)
رجوع شود به تصویر مدرک

تبصره‌ سوم (3) :
عوارض پذیره مجزا از تعرفه کاربرد ساختمان در کلیه موارد اعلامی محاسبه و اخذ می‌شود.
تبصره چهارم (4) :
در مورد تبدیل واحدهای اداری، صنعتی، تجاری به یکدیگر در صورت وجود مابه‌التفاوت ارزش افزوده براساس جداول فوق محاسبه و اخذ می‌شود.
تبصره پنجم (5):
در هنگام تخریب و نوسازی جهت بناهای موجود مجاز دارای حقوق مکتسبه اعم از تجاری و اداری، صنعتی، صرفاً ده درصد (10%) تعرفه کاربرد و نیز بیست درصد ( 20%) عوارض پذیره متعلقه ساختمان محاسبه و اخذ می‌شود.
تبصره ششم (6) :
در هر طبقه تعداد واحد همان طبقه ملاک عمل است،‌ بجز در مواردی که در ‌هر طبقه صرفاً احداث یک واحد مورد درخواست باشد، درآن صورت از روش زیر استفاده می‌شود.
جهت محاسبه تعرفــه، S1 در هر طبقه مجزا لحــاظ می‌شود و مجموعه S1×K.A در طبقــات در انتها با S×A×N/10 جمع می‌شود.
(N) = مابه‌التفاوت تعداد واحدهای تجاری‌ـ اداری‌ـ صنعتی طبق نقشه مصوب و یا بهره‌برداری در کل طبقات منهای یک
(S) = مجموع مساحت مفید کاربرد در کل طبقات
قیمت یک متر مربع تعدد واحد H=N/10×A
(S1) = مساحت مفید کاربرد در کل طبقات


تبصره هفتم (7):
در صورتیکه کل پلاک در چند طبقه مجموعاً یک واحد باشد تعرفه تعدد واحد تعلق نمی‌گیرد اما مساحت ناخالص مجموع طبقات ملاک عمل می‌باشد.

تبصره هشتم (8):
انباریها شامل تعرفه تعدد واحد نمی شوند.

تبصره نهم (9):
سقف ریالی H (تعرفه تعدد واحد) حداکثر تا میزان مبلغ F در آن طبقه می‌باشد و چنانچه در آن طبقه H>F باشد تعرفه در آن طبقه برابر با F محاسبه و اخذ می‌شود.

تبصره (10):
بدیهی است تعرفه نهایی، جمع جبری تعرفه کل طبقات می‌باشد.

تبصره یازدهم (11):
سایر کاربری‌ها و کاربردها شامل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی و....، مشمول تعرفه کاربرد ساختمان نمی‌شوند. (شاخص‌ها و ضوابط تعیین این موارد این بند توسط معاونت شهرسازی و معماری تهیه و به تایید کمیسیون توسعه و عمران شهری شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.)

تبصره دوازدهم (12):
شهرداری تهران موظف است در اجرای راهبردهای طرح جامع و به منظور تعادل سهم درآمد از ساخت و سازها، بالاخص ساخت و سازهای تجاری و اداری و افزایش سهم درآمد در دوره بهره‌برداری ساختمان‌ها و اماکن مختلف شهر به ویژه درکاربری‌ها و کاربردهای تجاری و با رعایت ضوابط استقرار مشاغل مجاز در پهنه‌های مختلف استفاده از اراضی به منظور تحقق درآمدهای پایدار در قالب لایحه تجدید نظر در تعرفه کسب و پیشه تهیه و حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1387 جهت تصویب در شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

ماده چهارم (4) :
عوارض کسری پارکینگ
شهرداری تهران موظف است عوارض کسری پارکینگ را بر اساس موارد ذیل وصول نماید.
الف ـ‌ براساس جزء 2-6 بند پ تبصره چهاردهم (14) قانون بودجه سال 1386 و راهبردهای مصوب طرح جامع شهر تهران تامین پارکینگ برای تمامی واحدهای تجاری- اداری و صنعتی و مسکونی جدیدالاحداث در شهرهای بزرگ الزامی است.
ب ـ در صورتیکه تامین پارکینگ در املاک به دلائل ششگانه فنی در ساختمان اصلی و یا در پارکینگ‌های عمومی و مشاعی نزدیک ملک محل وقوع امکان پذیر نباشد، شهرداری تهران موظف است عوارض کسری هر واحد پارکینگ را بر اساس جدول شماره یازده (11) محاسبه و اخذ نماید.
جدول شماره یازده (11):
ردیف عنوان ضریب A
1 مسکونی 30
2 خدماتی(ورزشی، آموزشی و ...) 30
3 اداری و صنعتی 40
4 تجاری و تولیدی و دفتر بازرگانی 45
ج ـ چنانچه مالکین نسبت به تامین پارکینگ اختصاصی مورد نیاز واحد خود با ارائه سند مالکیت پارکینگ در ساختمان پارکینگ‌های همسطح یا طبقاتی اقدام نمایند، شهرداری موظف است عوارض کسری پارکینگ را اخذ ننماید و در صورتیکه قبلاً اخذ نموده است عوارض اخذ شده را به مالکین اعاده نماید.
د ـ شهرداری تهران موظف است از محل در آمد حاصل از عوارض کسری پارکینگ در همان منطقه و به همان نسبت، پارکینگ طبقاتی یا عمومی با امکان صدور سند مستقل و قابل واگذاری به اشخاص، احداث نموده و نتیجه را در پایان هر سال برحسب میزان عوارض وصولی، تعداد و زیربنای پارکینگ‌های احداث شده و به تفکیک هر کدام از مناطق، طی گزارشی به شورای اسلامی شهر تهران منعکس نماید.
هـ ـ شهرداری می‌تواند راساً یا بصورت مشارکتی با تشویق بخش خصوصی نسبت به احداث پارکینگ‌های همسطح یا طبقاتی قابل واگذاری به شهروندان با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.
ماده پنجم (5) :
تثبیت واحدهای تجاری و اداری آن دسته از واحدهای اداری و تجاری که در راسته‌های کار و فعالیت قرار دارند و از تسهیلات سابقه قبل از شهریور سال 1380 استفاده نکرده‌اند یا بعد از شهریور سال 1380 طبق ضوابط و با اخذ مجوزهای لازم احداث شده‌اند با اخذ دو برابر تعرفه ارزش هر مترمربع تغییر کاربرد ساختمان این مصوبه تعیین تکلیف می‌شود. (تغییر کاربری با تصویب کمیسیون ماده پنج خواهد بود.)
الف ـ در صورتیکه تغییر کاربرد ساختمان موجب مازاد تراکم باشد تعرفه متعلقه نسبت به تراکم پایه مالی جداگانه محاسبه و دو برابر ماخذ این مصوبه اخذ می‌شود.
ب ـ در صورتیکه بنا بر علل فنی و یا موقعیت مکانی امکان تامین پارکینگ ناشی از تثبیت کاربرد ساختمان امکان‌پذیر نباشد حتی‌الامکان از طریق ارائه اسناد پارکینگ در پارکینگ‌های طبقاتی نسبت به تامین کسری پارکینگ اقدام شود و در غیر اینصورت عوارض کسری پارکینگ به ماخذ دو برابر عوارض مندرج در جدول شماره یازده (11) اخذ می‌شود.
ج ـ عوارض پذیره متعلقه به ماخذ دو برابر و سایر عوارض متعلقه (به استثناء عوارض پذیره و تغییر کاربرد) به ماخذ یک برابر محاسبه و اخذ می‌شود.
د ـ از تثبیت واحدهای اداری‌ـ تجاری واقع در طرح‌های مصوب شبکه معابر و خدماتی شهری خودداری شود.
هـ ـ شهرداری تهران موظف است گزارش عملکرد خود را در مورد این مصوبه هر شش ماه به شورای اسلامی شهر تهران اعلام و ارسال نماید.